Lyssna på sidan Lyssna

Barn i familj

Strömsunds kommun driver det treåriga projektet Barn i familj vilket finansieras av Asyl-, migration- och integrationsfonden (AMIF). Under tre år kommer vi att arbeta för att säkerställa ett tydligt barnperspektiv och stärka barnrätten för barn i familj som befinner sig i asyl- och återvändandeprocess i Sverige.

I dagsläget finns ett behov av att ytterligare säkerställa att alla barn i familj får sina behov tillgodosedda.

 

Barn i familj som inte uppfyller asylkraven ska ges samma förutsättningar som sina vårdnadshavare för att kunna hantera sin asyl- och återvändandeprocess. Det finns indikationer på att samtal som förs under en asylprocess i alltför stor utsträckning inriktar sig på att informera vårdnadshavarna. Idag finns inga centrala aktörer som har ett ansvar för barnens omsorg under asyl- och återvändandeprocessen, på det sätt som en kommun finns för ensamkommande barn. Barn i familj är därför en särskilt utsatt grupp under asyl- och återvändande­processen.

 

För att kunna förbättra situationen för målgruppen vill vi bidra till att säkerställa ett tydligt barnperspektiv och att stärka barnrätten för asylsökande barn i familj.

Projektmål

  • Projektets övergripande mål är att bidra till att stärka barnperspektivet i asyl- och återvändandeprocessen i Sverige.

Då barn är en särskilt utsatt grupp är det viktigt att tillämpa en helhetssyn som rör alla delar i asylprocessen från asylansökan till återvändande, och särskilt beakta hur de olika delarna påverkar varandra.

Tillvägagångssätt

Barnen gynnas genom analys av behov, tillvaratagande av erfarenheter och förslag på förbättringsåtgärder i en mycket komplicerad process med många möjliga aktörer. Därför ämnar projektet i samverkan med Delmi, delegationen för migrationsstudier ta fram en kunskaps- och forskningsöversikt inom området. Översikten ska belysa såväl framtagen forskning som kunskaper om arbetsmetoder och arbetssätt, nationellt och internationellt.


Projektet kommer att se över på vilket sätt samhället vid förekommande fall kan axla det kompensatoriska uppdraget och därigenom inspirera till förbättringar av arbetsmetoder.


Projektet Barn i familj ska ta fram och tillhandahålla material som stärker barnets känsla av sammanhang (KASAM), självbestämmanderätt och som framhåller individers rättigheter och skyldigheter samt beskriver vikten av samverkan mellan olika aktörer. Detta för att skapa bättre förutsättningar gällande direkta stödinsatser för såväl målgrupp som de aktörer som möter målgruppen.


Vi strävar efter att projektet ska bidra till ett mer hållbart återvändande för barn i familj. Genom materialinsamling och spridning av erfarenheter ökar vi också kunskapen om andra länders förhållanden avseende asylsökande barn i familj.

Utifrån nätverk, erfarenheter, kartläggning samt framtagna metoder och material kan projektet finnas som kunskapsstöd för andra verksamheter och organisationer.

Logotyp för Europeiska unionen

Fakta

Projektperiod

1 februari 2023 till 31 januari 2026.


Finansiering

Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) medfinansierar projektet).


Projektledare

Ylfva Wistrand

Anna Strömstedt

Fondens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information om projektet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: