Lyssna på sidan Lyssna

Kommunens organisation

Strömsunds kommun är styrd av folkvalda politiker där kommunfullmäktige är den högsta beslutande instansen. Inom kommunen finns också nämnder, förvaltningar och bolag. För varje nämnd finns en förvaltning, med tjänstepersoner som ska verkställa nämndernas beslut.

Så här ser kommunens organisation ut. Här kan du se förvaltningar, nämnder, kommunala bolag och kommunalförbund. I skissen ligger också gemensam nämnd för Närvård Frostviken.


I Strömsunds kommunkoncern ingår två helägda dotterbolag med verksamhet inom fjärrvärme och bostäder. Vi ingår även i Jämtlands Räddningstjänstförbund.


Organisationsskiss som visar kommunens organisation med bolag, nämnder och förvaltningar. Utförlig beskrivning finns nedanför bilden. Kommunfullmäktige Revision Kommunala bolag Kommunstyrelse Kommunledningsförvaltningen Teknik- och serviceförvaltning Framtids- och utvecklingsförvaltning Miljö- och byggavdelning Barn-, kultur- och utbildningsförvaltning Kultur- och fritidsavdelning Vård- och socialförvaltning Närvård Frostviken Miljö- och byggnämnd Barn-, kultur- och utbildningsnämnden Socialnämnd Gemensam nämnd för Närvård Frostviken Valnämnd Överförmyndaren

Bildbeskrivning organisationsskiss

+

Bilden visar kommunens organisation uppbyggd i följande tre staplar: 1. Högsta beslutande insans, 2. Nämnder, 3. Förvaltningar.


1. Högsta beslutande instans

 • Kommunfullmäktige
 • Revision

I kommunkoncern ingår även

 • Kommunala bolag: Strömsunds energi AB och Strömsunds hyresbostäder AB
 • Kommunalförbund: Jämtlands Räddningstjänstförbund
 • Kommunalförbund: Partnerskap Inland – Akademi Norr

2. Nämnder och 3. förvaltningar

I andra stapeln visas de politiska nämndern, i tredje stapeln förvaltningar och avdelningar. Här presenterar vi dem i en punktlista.

 • Kommunstyrelse
  • Kommundirektör
  • Kommunledningsförvaltning
  • Teknik- och serviceförvaltning
  • Framtids- och utvecklingsförvaltning
 • Miljö- och byggnämnd
  • Miljö- och byggavdelning
 • Barn-, kultur- och utbildningsnämnd
  • Barn-, kultur- och utbildningsförvaltning
   • Kultur- och fritidsavdelning
 • Socialnämnd
  • Vård- och socialförvaltning
 • Gemensam nämnd för Närvård Frostviken
  • Närvård Frostviken
 • Valnämnd
 • Överförmyndarnämnd


Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: