Lyssna på sidan Lyssna

Visselblåsar­funktion

Vi har en visselblåsarfunktion dit du kan anmäla misstankar om missförhållanden i Strömsunds kommun. Det ska finnas ett allmänintresse av att det du anmäler kommer fram. En extern part utreder de ärenden som anmäls via visselblåsarfunktionen.

Varför har Strömsunds kommun en visselblåsarfunktion?

Vi vill göra allt vi kan för att i ett tidigt skede upptäcka eventuella missförhållanden inom vår organisation. Därför uppmuntrar vi till ett klimat där rapportering av missförhållanden är en naturlig och självklar del av verksamhetens kultur.


Genom visselblåsarfunktionen kan en medarbetare eller invånare på ett tryggt sätt rapportera om man misstänker att en förtroendevald, en chef i ledande ställning eller en nyckelperson inom Strömsunds kommun har begått ett allvarligt fel som inte kan hanteras inom organisationen. Funktionen omfattar också medarbetare inom Strömsunds kommun som jobbar för personer som är i beroendeställning till dem.


Det är förbjudet för Strömsunds kommun att vidta någon form av repressalier eller hindrande åtgärder mot rapportering, alla uppgifter om dig som anmälare är också skyddade av sekretess.


Ett externt företag utreder visselblåsarärendena.

Frågor och svar om visselblåsarfunktion på Sveriges kommuner och regioners webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När ska jag använda funktionen?

Visselblåsarfunktionen ska användas för att rapportera information kring missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. Det kan till exempel handla om muta, bedrägeri, stöld, jäv, olämplig bisyssla eller en situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin befattning. Det kan också handla om närstående som gynnas, lagbrott eller allvarliga avvikelser från interna riktlinjer och regler i tjänsten.

När ska jag inte använda funktionen?

Funktionen är inte till för mer allmänna synpunkter som rör den personliga arbetssituationen, exempelvis ledarskap, arbetsmiljö eller verksamhetsplanering. Den är inte heller lämplig för att rapportera känsliga HR-frågor som är kopplade till enstaka individer.


Upplever du dig vara utsatt för kränkande särbehandling (mobbning), trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier ska du skyndsamt berätta för din chef eller någon annan som du har förtroende för exempelvis en kollega, HR-specialist eller skyddsombud.


Generella synpunkter och klagomål på hur den kommunala verksamheten bedrivs går att rapportera via webbplatsen.

Till sidan Förslag, synpunkter och klagomål

Vilka personer kan anmälas?

Personen du anmäler ska antingen vara förtroendevald, ha en ledande ställning eller en nyckelposition inom någon av kommunens förvaltningar eller kommunala bolag. Missförhållandet ska ha koppling till personens tjänsteutövning.

Det kan också handla om medarbetare som jobbar för personer som är i beroendeställning till dem.

Vem kan använda visselblåsarfunktionen?

De personer som kan rapportera och är skyddade av lagen är

  • kommunanställda
  • personer som gör en förfrågan eller söker arbete
  • volontärer
  • praktikanter
  • personer som annars utför arbete under en verksamhetsutövares kontroll och ledning
  • egenföretagare som söker eller utför uppdrag
  • personer som står till förfogande att ingå eller ingår i förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan
  • aktieägare som är verksamma i bolaget, om verksamhetsutövaren är ett aktiebolag.

Även före detta medarbetare kan rapportera om sådant de fick information om under sin anställning.

Observera att skyddet inte gäller vid medvetet falsk rapportering.

Så hanterar vi anmälningarna

Anmälningarna om missförhållanden går till en extern juristbyrå som gör en initial bedömning och tar fram förslag på vidare hantering. De visselblåsningar som gäller misstanke om allvarliga oegentligheter utreds antingen av juristbyrån eller av annan utsedd kontaktperson eller enhet hos verksamheten.


Rapporter som inte ligger inom funktionens lagreglerade uppdrag, det vill säga inte handlar om missförhållanden av allmänintresse, skickas direkt till berörd förvaltning eller bolag för kännedom och ställningstagande kring eventuella åtgärder.


Alla inkomna rapporter räknas som allmän handling, men kan innehålla uppgifter som skyddas av sekretess. Det betyder att handlingen kan begäras ut, men att en sekretessprövning sker vid varje utlämning. Tänk på att anmälan inte bör innehålla känslig information om andra personer såsom politisk eller religiös tillhörighet, hälsa eller sexuell läggning.

Du är alltid anonym gentemot Strömsunds kommun

Vi vill understryka att du som visselblåsare alltid är anonym gentemot Strömsunds kommun. Det gäller även om du lämnar kontaktuppgifter i samband med din anmälan.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: