| Press

Strömsundshjärtat


VISIT STRÖMSUND


Lyssna på sidan Lyssna

Vackermyrens naturreservat

Vackermyren • Område: Hammerdal

Kategori: Vandring

Använder du rullstol, barnvagn eller rullator? Ska du till Vackermyren och titta på fantastiskt vackra blommor, spelar det ingen roll. Trärampen är bred. Du får plats och väldigt många har chans att nå hela vägen fram till orkidémyren.

I Vackermyrens naturreservat, som ligger I Fyrås strax söder om Hammerdal, finns detta myrkomplex som består av fyra våtmarker (Håkansmyren, Rödflon, Surmyren och Vackermyren) – kärr, som innehåller massor av kalk. Växtligheten är ungefär likadan i de fyra så kallade kalkkärren. Här finns vackra blommor – orkidéer som ängsnycklar, sumpnycklar och blodnycklar. Här finns också flugblomster och brudsporre. De flesta orkidéerna blommar vid midsommar och veckorna efter.

Underlättar för besökare

Kärret med namnet Vackermyren, har flest besökare. Att de allra flesta tar sig just dit, beror delvis på att det finns handikappanpassade gångbanor samt rastplatser med eldstad, som underlättar ett besök.

Guidade turer

Just nu finns inga inplanerade guidade turer.

Om naturreservatet

Näringsrik granskog

Naturreservatet består till två tredjedelar av näringsrik granskog. Det kalkhaltiga vattnet rör sig i området och flyttar runt kalk. Det innebär att det nyttiga ämnet sprids. Man skulle kunna säga att marken helt naturligt blir gödslad.


Detta betyder att det finns synnerligen goda förutsättningar för många olika sorters växter. Det skapar det vi kallar en mångfald av växtarter.

Alla gillar kalk

Olika sorters svampar – bland annat vedsvampar och marksvampar – samt lavar och mossor, finns det gott om. Alla dessa växterna behöver kalk för att må bra. Och eftersom så många av dem växer där, lockas en massa insekter dit till växterna.


Man kan säga att den höga kalkhalten i marken och vattnet gör att det finns gott om både växter och djur i området. Utan kalk hade Vackermyren inte varit alls lika vacker och spännande.

Har du sett en klubbdyna?

Några av arterna i skogen som kan nämnas är guckusko, kransrams och svart trolldruva, olivbrun kremla, äggvaxskivling, rödbrun klubbdyna, lunglav, vitgrynig nållav och garnlav.


I reservatet finns en stor och bördig granskog. Den är också påverkad av de höga kalkhalterna i vattnet och marken. På marken ligger också en hel del döda träd. Även dom är viktiga för vissa djur- och växtarter.

Skörda hö på myrarna

Eftersom det är fäbodland runt om Vackermyren så har myrarna traditionellt slagits för hö. Det kallas för myrslåtter. Förr gick djuren i skogen och betade.

Nyligen har man börjat med slåtter på Vackermyren. Det görs inte så mycket för höets skull. Skälet är att ängarna inte skall växa upp och vissa växter försvinna.

Skogen har använts och fällts i stor omfattning under flera 100 år. Senast man tog ner en del av träden – kallas gallring – var faktiskt bara för 50 år sedan.

Faktatext: Länsstyrelsen Jämtlands län

Övrig information

Faciliteter och service

Rastplats, Torrdass, Informationstavla, Vindskydd, Eldplats

 

Information om tillgänglighet

Parkering, Rullstolsramp

Den breda trärampen gör det lätt att ta sig fram.

Guckusko närbild.

Guckusko.

Föreskrifter

Tänk på att det i reservatet inte är tillåtet att

  • plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och matsvamp
  • klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet
  • göra åverkan på mark, block, växtlighet, torrträd eller annan död ved
  • elda, förutom på särskilt angivna platser
  • framföra motordrivet fordon i terräng
  • medföra hund som inte är kopplad eller annat lösgående sällskapsdjur, med undantag vid jakt.

Kontakta oss

Senast ändrad/granskad: